• Projectbegeleiding

    Projectbegeleiding

  • 1

Projectbegeleiding

Begeleiding MVK

De middelbaar veiligheidskundige (MVK) projectmedewerker is een persoon met affiniteit voor Arbeidsomstandigheden en Veiligheid en de uitvoering van projecten. De middelbaar veiligheidskundige begeleid het gehele project dan ook veelal tijdens de uitvoering. De veiligheidskundige voert het overleg t.a.v. veiligheid en gezondheid binnen het project, doet inspecties en toetst alle relevante veiligheidsdocumenten binnen voor de uitvoering. Daarnaast zorgt deze voor een inhoudelijk correcte mondelinge en schriftelijke advisering en rapportage naar klanten toe en een nauwkeurige registratie en terugkoppeling van projectgegevens naar de projectleider en opdrachtgever toe.

Binnen ons team hebben we zeer ervaren veiligheidskundige medewerkers die u graag bij zullen staan op uw project. Dit kan zo wel parttime als fulltime.

Begeleiding HVK

De hoger veiligheidskundige (HVK) binnen project is bekend met beleidsmatige vraagstukken, doet de coördinatie t.a.v. alle veiligheids en gezondheids gerelateerd beleid binnen het project. Deze persoon voert het overleg met zowel de opdrachtgever, (onder) aannemers en nevenaannemers en is nauwgezet betrokken bij de planning van alle op het project komende en lopende activiteiten m.b.t. risicobeheersing. De HVK is tevens bekend met de het bouwbesluit en kan gezamenlijk met het bouwteam reeds in de initiatie en de ontwerpfase een grote bijdrage geven om toekomstige gevaren weg te nemen.

Binnen ons team hebben we zeer ervaren veiligheidskundige medewerkers die u graag bij zullen staan op uw project. Dit kan zo wel parttime als fulltime.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

Begeleiding MVK trainee

Het komt regelmatig voor dat er op een project enige extra ondersteuning nodig is voor bijvoorbeeld toezicht op specifieke activiteiten. Dit kan door een opgeleide en ervaren veiligheidskundige uitgevoerd worden, maar veelal ook door een veiligheidskundige in opleiding. Daar we binnen Incontroll ook opleidingen verzorgen voor veiligheidskundige krijgen we regelmatig de vraag naar stageplaatsen om naast de theoretische kennis ook de ervaring uit te breiden.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

V&G Coördinator

Het bouwproces geeft aan dat er on de ontwerp en uitvoeringsfase een V&G coördinator aangesteld dient te zijn wanneer er op de bouwplaats meerdere partijen werkzaam zullen zijn, bijvoorbeeld twee of meer bedrijven, één werkgever en één of meer zelfstandigen of twee of meer zelfstandigen, dan moet de opdrachtgever een coördinator ontwerpfase aanstellen. Vanuit Incontroll hebben zeer veel ervaring met de V&G coördinatie op projecten. En kunnen u in deze specifieke taak zeer goed ontzorgen.

Binnen ons team hebben we veiligheidskundige medewerkers met ervaring als V&G coördinator die u graag bij zullen staan op uw project. Dit kan zo wel parttime als fulltime.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

Project RI&E Ontwerp / Uitvoering

Het uitvoeren van een project vraagt specifieke kennis t.a.v. risicobeheersing. Al reeds in de ontwerpfase zijn er specifieke taken als o.a. het opstellen van een project specifieke RI&E. Van uit de RI&E zijn de specifieke risico’s omschreven en kunnen er duidelijke beheersmaatregelen omschreven worden. Bent u Opdrachtgever of Hoofdaannemer, dan komen er nog andere verplichtingen waar u al in het ontwerp keuzes dient te maken t.a.v. risicobeheersing. U kunt hierbij in het ontwerp reeds te denken aan het nemen van bepaalde bouwkeuzen, interactierisico’s en omgevingsrisico’s die de gevaren in de uitvoering en het gebruik of onderhoud doen afzwakken.

Binnen ons team hebben we veiligheidskundige medewerkers met veel ervaring in het opzetten van risicoanalyse documenten als bijvoorbeeld de project specifieke RI&E, of bijvoorbeeld de Hazid, Hazop of TRA. Deze zullen u graag bij staan op uw project. Dit kan zo wel parttime als fulltime.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

Veiligheids en Gezondheidsplan (V&G plan)

Door het gehele project heen waarbij meerdere bedrijven activiteiten uitvoeren wordt van de opdrachtgever (hoofd)aannemer en onder aannemers verwacht een Veiligheids en Gezondheidsplan (V&G plan) op te zetten. Deze worden veelal door medewerkers met specifieke kennis en ervaring als bijvoorbeeld de V&G coördinator of veiligheidskundige opgezet.

Binnen ons team hebben we veiligheidskundige medewerkers en V&G coördinatoren met veel ervaring in het opzetten V&G plannen of V&G deelplannen. Deze zullen u graag bij staan op uw project. Dit kan zo wel parttime als fulltime.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

Toolbox (veiligheidsinstructie)

Van uit de arbeidsomstandighedenwetgeving dienen werkgevers hun medewerkers aantoonbaar te instrueren over gevaarlijke situaties en handelingen en hoe eventuele incidenten hieruit te voorkomen. Op het project waar meerdere bedrijven werkzaam zijn is het zeker belangrijk hier de nodige aandacht aan te schenken. Het bespreken van risicovolle situaties of handelingen, speciaal gericht op activiteiten die op dat moment spelen of in de komende periode gaan plaatsvinden is van groot belang om toekomstige incidenten te voorkomen.

Binnen ons team hebben we veiligheidskundige medewerkers die periodiek u locatie(s) komen bezoeken. Voor sommige klanten combineren we dit met een zogenaamde werkplekinspectie vooraf om de toolbox geheel te laten aansluiten bij de activiteiten van dat moment.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

Werkplekinspectie

Het doen van werkplek inspecties heeft niet alleen tot doel om aan te tonen dat u als organisatie voldoet aan de wetgeving namelijk het toetsen van uw beleid, maar hiermee voorkomt u mogelijk dat onveilige situaties en handelingen zich onbewust blijven voordoen met een incident als gevolg.

Binnen ons team hebben we veiligheidskundige medewerkers die ervaren zijn met het periodiek uitvoeren van een werkplek inspectie. We verzorgen hierbij uiteraard een zeer uitvoerige rapportage zodat u als werkgever exact ziet waar eventuele verbetermogelijkheden liggen. Voor sommige klanten combineren we dit met een zogenaamde toolbox / veiligheidsinstructie aansluitend.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor. 

Incident onderzoek

We willen het niet maar het komt binnen projecten met enige regelmaat voor dat er zich een incident voordoet en onderzoek noodzakelijk is om toekomstige soortgelijke incidenten te voorkomen. Het is na een incident van belang binnen 24 uur de situatie vast te leggen en de spreken met medewerkers die bij het incident betrokken waren of met eventuele getuigen die het incident zagen gebeuren. Door dit binnen 24 uur te doen is het vrijwel zeker dat de feiten goed worden opgenomen en is het tijdspad redelijk betrouwbaar. Afhankelijk van dit zogenaamde feitenrelaas kan beoordeeld worden of er verdere diepgang in het onderzoek noodzakelijk is.

Binnen ons team hebben we veiligheidskundige medewerkers die reeds veelvuldig incidenten onderzoeken hebben uitgevoerd en aan de hand van bewezen methodieken u volledig kunnen berichten over het ontstane incident. Een feitenonderzoek sluiten we altijd af met een korte presentatie van het incident.

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.